as. MUDr.Tomáš Binder, CSc.

Narozen 14.12.1951 v Ostravě

Školy:
Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze 1971 - 77

Postgraduální vzdělání:
Atestace I.stupně z oboru gynekologie a porodnictví v roce 1980
Atestace II.stupně z oboru gynekologie a porodnictví v roce 1989.

Zaměstnání:
1. 1977 - 82 Gyn.- por. odd.nem.OÚNZ Most - sekundární lékař
2. 1983 - 87 Gyn - por.odd.nem.OÚNZ Praha 6 sekundární lékař
3. 1987 - 92 II.Gyn.-por.klinika l.LF UK a ÚNZ Praha Praha, sekundární a starší sekundární lékař
4. 1992- 98 II.Gyn.- por.klinika l.LF –UK a VFN Praha, odborný asistent ,vedoucí lékař porodního sálu
5. 1998 - 99 II.Gyn. - por.klinika VFN a l.LF - UK, odborný asistent a vedoucí porodního úseku
6. 1999 – 03 Gyn.-por klinka VFN a l.LF UK, odborný asistent , vedoucí odd. patol. těhotenství a zástupce vedoucího porodního úseku
7. 2003 – dosud Gyn.- por. klinika 2.LF-UK a FN Motol, vedoucí lékař porodnického úseku

Vědecké hodnosti:
1998 - Titul kandidát věd

Hlavní oblasti zájmu:
Perinatologie - problematika předčasného porodu, příčiny ženské infertility, možnosti terapeutického ovlivnění plodu in utero, onemocnění jater v těhotenství, trombocyto-pénie a HELLP syndromu.

Práce na grantových úkolech:
1995 - 96 IGA MZ 3161 - 2 Srovnání klasických kultivačních metod detekce infekčního agens u sexuálně přenosných nemocí s amplifikačními a hybridisačními technikami./hlavní řešitel MUDr. Kuklová/

1995 - 96 IGA MZ Intraamniální infuse / hlavní řešitel doc.MUDr. Calda /

1996 – 99 IGA MZ 3784 - 3 Vliv kombinované hormonální terapie na urychlení zrání plicní tkáně u nezralých novorozenců./ hlavní řešitel MUDr. Binder /

Studijní pobyty:
1990 Frauenklinik,Grosshadern,Ludwig - Maxmilians Uni.Mnichov ředitel prof.Hepp
1996 Frauenklinik,Universita v Bernu, ředitel prof.Schneider

Členství v odborných společnostech:
Česká gynekologická společnost, Sekce perinatální mediciny.

Funkce:
2000 jmenován ministrem zdravotnictví Regionálním perinatologem hl. města Prahy
2002 člen výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS

Publikace
Cizojazyčné publikace: 5
České publikace: 107
Kapitoly v monografiích: 8

Zdravotnické aktivity:
Infertilní poradna - pondělí od 13.00
Riziková poradna – úterý 8.30- 12.30
Poradna pro těhotné kardiačky - úterý 13.00

Specializované poradny jsou v prostorách prenatální poradny FN Motol (modrá budova) 5. patro, komunikační uzel A tel. 224434272