Historie jedné porodnice

Historie jedné porodnice - obrázek
Historie jedné porodnice - obrázek

Porodnice je naprosto běžným pojmem.
Bývá v našem povědomí vybavována jako synonymum pro radostné a jasně definitivní zprávy.
Definitivní v tom, že nás právě odsud informují o tom, že někdo stojí na počátku přímky zvané život… Právě odsud si, my ženy, odnášíme své ranečky „na startovací čáře“.
Co ale víme o historii porodnictví u nás a konkrétně porodnictví v Praze?

Počátky ústavní péče o rodičky v Praze jsou spojeny s tzv. vlašským špitálem, který vznikl na počátku 17. století (r. 1602 získal vlastní budovu na Malé straně ve Vlašské ulici) zásluhou početné kolonie Italů, kteří se zde usazovali během 15. a 16. století.

Zpočátku měl sloužit chudým nemocným bez bližšího určení. V 2. polovině 18. století se jeho charakter vyhranil v souvislosti s osvícenskými reformami Marie Terezie a Josefa II. Ty se snažily řešit problémy svobodných matek a nemanželských dětí, které byly do té doby často řešeny sebevraždami matek a vraždami dětí.
Marie Terezie proto nařídila vybudovat pro svobodné nastávající matky a nalezence v Praze zvláštní ústav. Protože však pro něj nevyčlenila dostatečné finanční prostředky, došlo k otevření ústavu až díky velkorysému odkazu hraběnky Kinské.

V roce 1765 tak mohl ústav, který dostal jméno Máří Magdaleny, konečně přijmout první nalezence a o rok později zde nalezly útočiště i těhotné ženy. Z úsporných důvodů (i tehdy byl tlak financí nemilosrdný) bylo ale v roce 1776 nařízeno připojit porodnici a nalezinec k vlašskému špitálu.

Zanedlouho poté, v červnu toho roku, tam bylo tedy přemístěno 8 rodiček a 177 dětí. O rok později – v květnu – byl ke špitálu přikoupen ještě Šporkův dům, v němž bylo vyhrazeno rodičkám 20 lůžek.

 

 

Mohly se sem uchylovat k porodu tzv. padlé ženy (tj. svobodné matky). Ty, které měly potvrzení faráře o chudobě, zde rodily zadarmo, ale musely za to kojit ústavní děti. Ostatní ženy za svůj pobyt platily a hradily si stravování.
Jak uvádějí historické zdroje, ke komplikovaným porodům docházel do porodnice lékař, ranlékař a porodní bába (její pomocnice bydlela přímo v porodnici).
Dochoval se dokonce i tehdejší inventář, z kterého je patrné, že 20 postelí pro šestinedělky bylo odděleno závěsy, v místnosti bylo mimo jiné plechové umývadlo a dětská vanička. Dvě místnosti sloužily jako porodní sál.

Porodnice ve vlašském špitále hrála významnou roli i v historii výuky porodnictví v Čechách. Existují doklady o tom, že pražská lékařská fakulta zkoušela porodní báby sice již v 17. a 18. století, ale většina z nich zůstávala bez zvláštního školení jen na základě praktických zkušeností získaných od svých kolegyň. Až od poloviny 18. stol. byly vydávány různé dekrety a nařízení, které se snažily podchytit a zlepšit přípravu těchto porodních bab. Doporučovaly se jim přednášky profesora anatomie. V 60. letech stejného století se pak poprvé setkáváme s tím, že speciální zkoušky z porodnictví skládali i muži, nejprve ranlékaři, poté i adepti doktorátu medicíny. Jejich počet rychle rostl zvláště poté, co vyšlo v roce 1788 nařízení, že všichni krajští fyzici musí mít zkoušku z porodnictví.

Pro další vývoj péče o rodičky v Čechách však mělo zásadní význam založení porodnice na Novém Městě.

Vznikala v rámci budování zdravotních ústavů nařízeném Josefem II. v tzv. direktivních pravidlech. Podle nich musely být ve všech hlavních městech monarchie zřízeny všeobecné nemocnice, porodnice, nalezince, ústavy choromyslných, sirotčince a chorobince.
V Praze se realizace tohoto Josefova nařízení protáhla na léta, porodnice s nalezincem byla ale otevřena jako první.  Nacházela se v nadačním domě u kostela sv. Apolináře na Novém Městě čp. 447.
První porod se uskutečnil v květnu 1789. Téhož roku v srpnu sem pak bylo za úsvitu přestěhováno ze zmiňovaného vlašského špitálu 30 žen a 903 dětí. Nová porodnice měla tehdy kapacitu 50 lůžek. Platící rodičky si mohly vybrat ošetření na první, druhé, či třetí třídě. V posledně jmenovaných pak byly umístěny i neplatící ženy. Jen ty mohly být demonstrovány posluchačům.    

 

Tolik pohled do historie.Kolik ale urazila medicína v oboru porodnictví, můžete najít spolu s nejnovějšími trendy právě na serveru Porodnice.com

Rozloučit se lze jen slovy starého filosofa: Pantha rei - Vše plyne...